آدرس و شماره تلفنهای دفتر مرکزی و کارخانه

تهران،بزرگراه آزادگان جنوب،بعد از پل فتح،احمد آباد مستوفی،میدان پارسا ،خیابان صنوبر چهارم شمالی،شهرک بهسازی صنایع چوب ایران،سالن
D11

شماره تلفن:6-56717645- 21-0098

تلفن جدید1392-07-08

تلفن جدید